Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Peper brandveiligheidstrainingen en de opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes
De door Peper brandveiligheidstrainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden; zij zijn geldig gedurende 1 kalendermaand, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Peper brandveiligheidstrainingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peper brandveiligheidstrainingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peper brandveiligheidstrainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Peper brandveiligheidstrainingen verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Peper brandveiligheidstrainingen zijn verstrekt, heeft Peper brandveiligheidstrainingen recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Peper brandveiligheidstrainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Peper brandveiligheidstrainingen uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 6. Opzegging/annulering

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Peper brandveiligheidstrainingen altijd het recht een cursus te annuleren. De cursisten ontvangen een uitnodiging met een nieuwe datum.

2. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen per e-mail of schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd. 

3. In het uiterste geval, zoals een ziekte of een steftegeval en hierdoor kan de deelnemer niet deelnemen aan een cursus, moet hij/zij binnen 4 weken de cursus volgen op een willekeurige cursuslocatie van Peper brandveiligheidstrainingen in Nederland. Gebeurt dit niet binnen dit termijn, is de opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Peper brandveiligheidstrainingen de vordering ter incasso uit handen geven.

 

Voordelen van een cursus kleine blusmiddelen volgen bij Peper Brandveiligheidstrainingen:

  • Gecertificeerde brandveiligheidstrainingen
  • Vakbekwame brandweerlieden
  • Professionele begeleiding
  • Passende offerte op maat

BHV Basis cursus

Voor medewerkers zonder BHV certificaat

Een werknemer die nog nooit een BHV cursus heeft gevolgd, kan zich inschrijven voor een BHV basiscursus. BHV basis is een 1-daagse BHV cursus.

BHV Herhaling cursus

Voor medewerkers met een BHV certificaat.

Herhaling is de beste leermeester. En om de geldigheid van uw BHV certificaat met één jaar te verlengen, kunt u een BHV herhaling in 1 dag volgen. 

Onze tevreden klanten

Welkoop
Groningen Seaports
Oriflame
Enexis
Albert Heijn Groningen